VEDTÆGTER DGI ØSTJYLLAND

Vedtaget på det stiftende årsmøde den 7. september 2006

  • Ændret på årsmødet den 26. marts 2009
  • Ændret på årsmødet den 24. marts 2011
  • Ændret på årsmødet den 29. marts 2012
  • Ændret på det ekstraordinære årsmøde den 30. november 2013

§ 1 Navn

Stk. 1: Landsdelsforeningens navn er DGI Østjylland.

Stk. 2: DGI Østjylland er stiftet den 7. september 2006 ved en sammenlægning af Randersegnens Gymnastik- og Idrætsforeninger (RGI) og DGI-Århusegnen (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger – Århusegnen). Fra 1. januar 2014 er DGI Østjylland en sammenslutning af DGI Østjylland og DDS Østjylland.

§ 2 Formål

DGI Østjylland vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter.

§ 3 Hjemsted

Stk. 1: DGI Østjyllands geografiske område er følgende kommuner: Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø.

Stk. 2: DGI Østjylland er hjemmehørende i Aarhus Kommune.

§ 4 Tilhørsforhold

DGI Østjylland er tilsluttet DGI.

§ 5 Associerings- og samarbejdsaftaler

DGI Østjyllands bestyrelse kan indgå associerings- og samarbejdsaftaler med relevante organisationer og samarbejdspartnere.

§ 6 Medlemsforhold

Stk. 1: Alle foreninger – eller selvstændige afdelinger heraf – der tilslutter sig DGI Østjyllands formål, og som har egne vedtægter, kan optages som medlemmer. Der optages ikke sammenslutninger af foreninger. Skydebaneforeninger kan være medlem og betaler grundkontingent, men opgør ikke medlemmer og har ikke stemmeret.

Stk 2: En skytteforening skal for at være medlem af DGI Østjylland i sine vedtægter have en bestemmelse med følgende ordlyd: “Foreningen skal tilbagekalde en våbenpåtegning samt underrette politiet, hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med våbenpåtegning ændrer sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning.”

Stk. 3: Alle frie skoler, som tilslutter sig DGI Østjyllands formål, kan optages som medlemmer i DGI Østjylland.

Stk. 4. Ethvert medlem af DGI Østjyllands medlemsforeninger er medlem af DGI Østjylland.

Stk. 5: DGI Østjyllands bestyrelse udarbejder retningslinjer for optagelse samt træffer afgørelse om optagelse eller eksklusion af medlemsforeninger.

Stk. 6: Foreningerne er gennem medlemskabet underlagt DGI’s og DGI Østjyllands vedtægter og de til enhver tid gældende regler og bestemmelser.

Stk. 7: DGI kan selv eller sammen med andre relevante organisationer fastsætte regler om organer, der træffer afgørelse om konflikter eller om overtrædelse af regler, og idømmer sanktioner. Sådanne sanktioner kan pålægges idrætsudøvere og ledere, der er medlem af eller er aktive i en idrætsforening, og en udelukkelse kan have virkning for alle eller bestemte aktiviteter under DGI.

Stk. 8: Medlemsforeninger kan ekskluderes fra DGI Østjylland, såfremt de handler i strid med DGI Østjyllands formål og vedtægter eller i øvrigt misligholder forholdet til DGI Østjylland.

Stk. 9: Den ekskluderede medlemsforening eller den forening, der ønsker optagelse og ikke godkendes af bestyrelsen, kan få sin sag behandlet på førstkommende ordinære årsmøde. Fastholder årsmødet bestyrelsens afgørelse, er denne endelig og kan ikke ankes.

Stk. 10: En medlemsforening (eller en selvstændig afdeling) heraf kan udmelde sig ved skriftlig meddelelse til DGI Østjylland herom med et halvt års varsel til den 1. januar.

§ 7 Kontingent Medlemsforeninger betaler kontingent til DGI Østjylland. Kontingentet fastsættes hvert år som en del af DGI Østjyllands budget.

§ 8 Ordinært årsmøde

Stk. 1: Årsmødet er DGI Østjyllands øverste myndighed. Ordinært årsmøde afholdes hvert år inden den 1. april. Årsmødet indkaldes med angivelse af dagsorden ved skriftlig meddelelse til DGI Østjyllands medlemsforeninger med mindst 4 ugers varsel. Årsmødet er åbent for alle DGI Østjyllands medlemsforeningers medlemmer.

Stk. 2: Stemmeberettiget ved DGI Østjyllands årsmøde er:
a) DGI Østjyllands medlemsforeninger med 1 repræsentant + 1 repræsentant for hver påbegyndt 100 medlemmer – dog max. 7 repræsentanter pr. forening
b) DGI Østjyllands bestyrelse og aktivitetsledelser
c) Eventuelle repræsentanter i henhold til associeringsaftaler. Kun fremmødte repræsentanter har stemmeret.

Stk. 3: Valgbare er alle, der har møde- og taleret ved årsmødet. Ingen kan vælges til et tillidshverv uden at være til stede på årsmødet eller have givet skriftligt tilsagn.

Stk. 4: Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Orientering om indeværende års budget.
6. Valg: Valg til bestyrelsen:

a. Valg af formand på lige år
b. Valg af næstformand på ulige år
c. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer på lige år
d. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer på ulige år
e. Valg af 1. og 2. suppleant Øvrige valg: f. Valg af 2 kritiske revisorer – på valg skiftevis lige og ulige år g. Valg af 1 kritisk revisorsuppleant
7. Eventuelt.

Stk. 5: Forslag, der af medlemsforeningerne ønskes behandlet af årsmødet, skal skriftligt være DGI Østjylland i hænde senest 3 uger før årsmødet. Umiddelbart efter modtagelse af sådanne forslag vil disse blive tilstillet medlemsforeningerne til orientering.

Stk. 6: Alle valg, inklusive 2 revisorer, gælder for 2 år, dog vælges suppleanter kun for 1 år. Valg til formand og næstformand sker ved hemmelig afstemning, og der kræves over halvdelen af de afgivne stemmer for at blive valgt. Øvrige valg og andre beslutninger træffes på begæring ved hemmelig afstemning. Alle afgørelser med undtagelse af vedtægtsændringer afgøres ved almindelig stemmeflertal.

Stk. 7: Ethvert lovligt indvarslet årsmøde er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Stk. 8: Årsmødets forhandlinger og beslutninger indføres i DGI Østjyllands forhandlingsprotokol og underskrives af dirigenten.

§ 9 Ekstraordinært årsmøde

Stk. 1: Ekstraordinært årsmøde afholdes, når mindst 1/10 af medlemsforeningerne fremsætter begrundet og skriftligt ønske herom, eller når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt.

Stk. 2: Ønske om ekstraordinært årsmøde skal skriftligt fremsendes til DGI Østjylland med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen har herefter pligt til at udsende indkaldelse til det ekstraordinære årsmøde senest 14 dage efter, at ønsket er modtaget. Det ekstraordinære årsmøde skal afholdes senest 6 uger efter, at ønsket om årsmødet er modtaget.

Stk. 3: Ekstraordinært årsmøde afvikles efter samme regler som ved ordinært årsmøde.

§ 10 Bestyrelsen

Stk. 1: Bestyrelsen er landsdelsforeningens daglige ledelse og den højeste myndighed mellem 2 årsmøder. Bestyrelsen består af formanden, næstformanden og 6 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene er formanden for aktivitetsgruppen i skydning.

Stk. 2: Bestyrelsen vælges på årsmødet – dog vælges formanden for skydning og suppleant for denne på skydnings aktivitetsmøde. Alle valg gælder for 2 år på nær valg af suppleanter, som kun gælder for 1 år.

Stk. 3: I tilfælde af formandens, næstformandens eller en af de 5 øvrige bestyrelsesmedlemmers udtræden af bestyrelsen mellem to årsmøder, indtræder en af de på årsmødet valgte suppleanter i bestyrelsen frem til førstkommende årsmøde.

Stk. 4: I tilfælde af formandens udtræden af bestyrelsen mellem to årsmøder konstitueres næstformanden som formand indtil førstkommende årsmøde.

Stk. 5: I tilfælde af næstformandens udtræden af bestyrelsen mellem 2 årsmøder konstituerer bestyrelsen sig selv med en ny næstformand blandt bestyrelsens medlemmer indtil førstkommende årsmøde.

§ 11 Bestyrelsens arbejde

Stk. 1: Bestyrelsen fastlægger de overordnede principper for arbejdet i DGI Østjylland og landsdelsforeningens økonomi.

Stk. 2: Bestyrelsen kan træffe beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 3: Bestyrelsen repræsenterer landsdelsforeningen udadtil, og fører de nødvendige forhandlinger med offentlige myndigheder og andre organisationer, samt indgår de nødvendige, forpligtende aftaler.

Stk. 4: Bestyrelsen kan oprette og nedlægge aktivitetsgrupper, arbejdsgrupper og netværk, og godkender retningslinjer og kommissorier for disse.

Stk. 5: Bestyrelsen ansætter en daglig leder med det overordnede administrative ansvar for alle forhold vedrørende DGI Østjyllands drift. Direktøren har ansvaret for ansættelse og afskedigelse af DGI Østjyllands øvrige personale.

Stk. 6: Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og godkender forretningsordener for ledelsesforum og aktivitetsgrupper.

Stk. 7: Bestyrelsen skal føre protokol over bestyrelsesmøder samt øvrige relevante møder.

§ 12 Ledelsesforum

Stk. 1: DGI Østjyllands ledelsesforum består af bestyrelsen og aktivitetsledelserne.

Stk. 2: Ledelsesforum holder møde minimum 2 gange årligt. Møderne indkaldes af bestyrelsen.

Stk. 3: Ledelsesforums møder er åbne for alle landsdelsforeningens frivillige, folkevalgte og medarbejdere.

Stk. 4: Ledelsesforum behandler emner vedrørende principielle, politiske og holdningsmæssige spørgsmål, samt overordnede økonomiske prioriteringer til vejledning for bestyrelsen.

Stk. 5: Landsdelsforeningens budget skal til høring i ledelsesforum inden det kan vedtages af bestyrelsen.

§ 13 Aktivitetsgrupper

Stk. 1: Til varetagelse af aktiviteterne i DGI Østjylland oprettes aktivitetsgrupper. Aktivitetsgrupperne varetager det daglige arbejde i idrætterne og på tværs af disse på grundlag af bestyrelsens retningslinjer og under ansvar overfor bestyrelsen.

Stk. 2: Som led i fusionen med DDS Østjylland er der indgået en fusionsaftale, som beskriver overgangsregler gældende til 2023.

Stk. 3: En aktivitetsledelse på op til 4 personer forestår den overordnede og strategiske ledelse af aktivitetsgruppen. Aktivitetsledelsen udgør sammen med en tilknyttet medarbejder den daglige ledelse af aktivitetsgruppen.

Stk. 4: Aktivitetsledelsen af idrætternes aktivitetsgrupper vælges af idrættens medlemsforeninger. I tilfælde af vakance kan bestyrelsen udpege ledelsen.

Stk. 5: Aktivitetsledelsen af øvrige aktivitetsgrupper udpeges af bestyrelsen.

Stk. 6: Til varetagelsen af arbejdet i aktivitetsgruppen kan aktivitetsledelsen oprette og nedlægge arbejdsgrupper og netværk. Kommissorier for disse godkendes af aktivitetsledelsen. Medlemmerne af arbejdsgrupper og netværk udpeges af aktivitetsledelsen.

Stk. 7: Idrætternes aktivitetsgrupper skal afholde aktivitetsmøde for medlemsforeningerne mellem to ordinære årsmøder.

Formålet med aktivitetsmøderne er at skabe dialog om aktiviteten og udviklingen i den enkelte idræt og om DGI Østjyllands arbejde på området. Indbydelse til aktivitetsmødet udsendes med 4 ugers varsel til medlemsforeningerne. Forslag, der ønskes behandlet på aktivitetsmødet, skal være DGI Østjylland i hænde 2 uger før mødet. De enkelte aktivitetsledelser udarbejder retningslinjer for afholdelse af aktivitetsmøder, herunder afstemningsregler og valg af aktivitetsledelse. Retningslinjerne skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 8: Aktivitetsgrupperne er forpligtet til at udarbejde referat over de afholdte aktivitetsmøder og aktivitetsledelsesmøder samt andre relevante møder.

§ 14 Tegningsret

Stk. 1: DGI Østjylland tegnes af formanden i forening med direktøren eller dennes stedfortræder eller næstformanden i forening med direktøren eller dennes stedfortræder.

Stk. 2: Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal de i denne henseende fornødne dokumenter underskrives af formanden eller næstformanden samt mindst 4 medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 3: Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

§ 15 Regnskab og revision

Stk. 1: DGI Østjyllands regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2: Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor samt de to kritiske revisorer.

§ 16 Fonde

DGI Østjylland kan oprette fonde. Der udarbejdes særskilte vedtægter for disse.

§ 17 Vedtægtsændring

Stk. 1: Vedtægtsændring kan kun ske på et årsmøde. Der kræves hemmelig afstemning, og til godkendelse kræves over 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2: Forslag til vedtægtsændringer skal være DGI Østjylland i hænde senest 2 måneder før årsmødets afholdelse. Forslag til vedtægtsændringer skal tilsendes medlemsforeningerne senest 1 måned før årsmødet.

Stk. 3: Beslutning om sammenslutning med eller optagelse af andre organisationer skal ske efter reglerne om vedtægtsændringer.

§ 18 Opløsning

Stk. 1: Beslutning om opløsning af landsdelsforeningen træffes på 2 på hinanden følgende årsmøder med mindst 1 måneds og højst 4 måneders mellemrum.

Stk. 2: På det første årsmøde skal opløsning godkendes ved, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for. Ved det andet årsmøde er almindelig stemmeflertal tilstrækkeligt til vedtagelse af opløsning.

Stk. 3: I tilfælde af landsdelsforeningens opløsning tilfalder landsdelsforeningens eventuelle formue DGI.

FORRETNINGSORDEN FOR DGI ØSTJYLLAND SKYDNING

FORRETNINGSORDEN FOR PISTOLUDVALGET (PUV)

FORRETNINGSORDEN FOR RIFFELUDVALGET (RUV)